bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 20 Listopad 2017 Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

Erasmus

Kategoria: Erasmus Opublikowano: poniedziałek, 14, December 2015 Super User

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA

I. Cele, strategia i priorytety uczelni w odniesieniu do działań ERASMUSA

Przystąpienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu do programu ERASMUS jest naturalną konsekwencją i rozwinięciem jej strategii rozwoju.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu przyjmuje dwa zasadnicze cele w aspekcie założeń ERASMUSA:

  1. Szeroko pojęty rozwój uczelni.
  2. Poszerzanie oferty edukacyjnej i podnoszenie jej jakości.

Cele te są realizowane poprzez kształtowanie programów nauczania w taki sposób, aby były one adekwatne do wymogów współczesnego świata: gospodarki, rynku edukacyjnego, innowacyjności technologicznej, przemian społecznych, zwiększonej mobilności, intensywnej dyfuzji kulturowej. Są komplementarne i wzajemnie wpływają na siebie.

W ramach realizacji ww. celów przyjęte zostały następujące priorytety:

  • Aktualizacja oferty kształcenia (oferowanie nowych specjalności i dostosowywanie istniejących do wymogów zmieniającego się ś
  • Różnicowanie form kształcenia (między innymi poprzez odbywanie części studiów w uczelniach partnerskich).
  • Promowanie równego dostępu do kształcenia poprzez wsparcie dla studentów niepełnosprawnych i studentów pochodzących z rodzin uboż
  • Podnoszenie jakości kadry (selekcja i działania aktywizują
  • Wszechstronność i komplementarność kształcenia (uzupełnianie wiedzy merytorycznej o konteksty kulturowe i mię

Rozpowszechnianie działań ERASMUSA wpisane zostało w kalendarz działań uczelni. Zgodnie z nim będą one upubliczniane podczas Drzwi Otwartych organizowanychprzez uczelnię, a także poprzez ulotki dla kandydatów na studia w PWSZ, na stronieinternetowej, tablicach ogłoszeniowych. Ponadto będąprezentowaneprzez Samorząd Studencki podczas spotkań z byłymi uczestnikami ERASMUSA.

Poza osobami niepełnosprawnymi, grupą, na której koncentruje się pomoc uczelni, są studenci z rodzin uboższych. Uczelnia wspiera ich poprzez system stypendialny i zapomogowy.

Uczelnia nie tworzyła specjalnych procedur zwalczających przejawy ksenofobii i rasizmu, ponieważ nie odnotowano dotąd przypadków dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, czy narodowość.

Uczelnia jest uczelnią przyjazną i otwartą, przyjmującą studentów z całego kraju i z zagranicy.

II. Jakość wymiany akademickiej

Jakość wymiany akademickiej jest pochodną jakości kształcenia w PWSZ. Uczelnia w pełni uznaje okres studiów zagranicznych za równoważny z okresem studiów w macierzystej uczelni. W celu ułatwienia studentom zaliczenia okresu studiów za granicą jest wprowadzony w uczelni system ECTS. Wszystkie przedmioty zostały opisane w Katalogach Przedmiotów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej.

Istotnym elementem podnoszenia jakości wymiany akademickiej jestfunkcja koordynatorów współpracy z poszczególnymi uczelniami partnerskimi. Poprzez służenie informacją, radą i pomocą studentom przygotowującym się do wyjazdu za granicę, ich działalność ma ogromny wpływ na tworzenie właściwego klimatu dla wymiany oraz poziom organizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Szczególnie cenne wydają się być spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdami z byłymi uczestnikami wymiany w ramach ERASMUSA, podczas których uczestnicy mogą otrzymać bardzo praktyczne informacje na temat wymiany. Uczelnia będzie prowadzić także intensywne kursy języków obcych dla studentów wyjeżdżających na studia za granicą.

III. Jakość praktyk studenckich

Integralną częścią procesu kształcenia w PWSZ są praktyki studenckie. Dla zapewnienia właściwego poziomu praktyk powstał Regulamin praktyk studenckich, określający szczegółowe zasady ich odbywania. Jednocześnie uczelnia zadbała o właściwe relacje z instytucjonalnymi i biznesowymi partnerami, będącymi potencjalnymi organizatorami praktyk studenckich.

Istotną rolę w procesie organizacji i przebiegu praktyk mają opiekunowie praktyk powołani dla każdej specjalności. Do ich obowiązków należy m.in.: opracowanie programów praktyk, ustalenie miejsc praktyk, nadzór nad organizacją praktyki, współpraca z opiekunami praktyk w zakładach pracy oraz złożenie Dyrektorowi Instytutu rocznego sprawozdania z realizacji praktyk. Uczelnia zawiera porozumienia z firmami zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W czasie odbywania praktyki studenci są nadzorowani w zakresie merytorycznym i formalnym zarówno przez opiekunów praktyk z ramienia uczelni, jak i zakładu pracy.

Do pobrania:

Karta Erasmusa w języku polskim

Karta Erasmusa w języku angielskim

Erasmus Policy Statement

Odsłony: 1296

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła