bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 22 Listopad 2017 Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

Statut Studenckiego Koła Naukowego PHILOLOGUS

Opublikowano: poniedziałek, 14, December 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
Statut Studenckiego Koła Naukowego PHILOLOGUS

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Podstawą prawną działalności Studenckiego Koła Naukowego PHILOLOGUS (zwanego dalej „Kołem") jest Zarządzenie nr 3/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu z dnia 07.05.2013 r. w sprawie zasad rejestracji uczelnianych organizacji studenckich.
 2. Siedzibą Koła jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, która sprawuje nad nim opiekę.
 3. Koło działa w ramach Instytutu Humanistycznego PWSZ w Sandomierzu.
 4. Koło może podejmować współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich samych prawach lub celach.
 5. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.

Rozdział II
Cele i zadania:

 1. Celem Koła jest:
  1. działalność mająca na celu zdobywanie wiedzy na temat krajów angielskiego obszaru językowego,
  2. pogłębianie zainteresowań naukowych i pasji badawczych,
  3. pogłębianie znajomości języka angielskiego,
  4. propagowanie badań naukowych i promowanie osiągnięć związanych z działalnością Koła,
  5. przygotowanie studentów do przyszłej pracy oraz ułatwienie lepszego startu zawodowego członków Koła,
  6. wymiana doświadczeń z członkami Kół Naukowych działającymi na innych uczelniach krajowych i zagranicznych,
  7. integracja studentów i pracowników naukowych,
  8. rozwijanie osobowości członków Koła.
 2. Zadania Koła:
  1. organizowanie prelekcji i wykładów gościnnych,
  2. organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych, warsztatach szkoleniowych, wsparcie dla organizacji studenckich praktyk zawodowych,
  3. promocja osiągnięć naukowych i gospodarczych rozwiązań krajów angielskoj ęzycznych,
  4. współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi Kołami Naukowymi o profilu neofilologicznym,
  5. współpraca z innymi organizacjami studenckimi, a także stowarzyszeniami zarówno z Polski, jak i zagranicy,
  6. organizowanie zebrań, wyjazdów i innych spotkań towarzyskich,
  7. umożliwienie publikacji studenckiego dorobku naukowego,
  8. koleżeńską pomoc w zrozumieniu wybranych zagadnień naukowych,
  9. wpieranie pozostałych studentów, a także osób spoza uczelni w opanowaniu języka angielskiego oraz innych wykładanych języków obcych,
  10. współudział w promocji filologii angielskiej jako kierunku studiów.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student podzielający cele Koła i zainteresowany obszarem wiedzy typowym dla filologii.
 2. Członkiem Koła może być także każdy absolwent filologii PWSZ w Sandomierzu, który złoży stosowne oświadczenie przed ukończeniem studiów.
 3. Każdy członek Koła ma prawo do:
  1. swobodnego wyrażania swoich opinii na forum Koła,
  2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,
  3. korzystania z imprez, udziału w konferencjach lub spotkaniach dyskusyjnych organizowanych przez Koło,
  4. udziału w wyborach do zarządu Koła i kandydowania do ich władz,
  5. oceniania pracy zarządu a także składania opinii i wniosków.
 4. Każdy członek Koła jest zobowiązany do:
  1. podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom i rozporządzeniom Zarządu Koła,
  2. aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania swoich obowiązków,
  3. dbania o dobre imię Koła oraz brania czynnego udziału w działalności Koła.
 5. Prawo członkowskie wygasa wskutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
  2. skreślenia z listy członków wskutek naruszenia praw i obowiązków zawartych w Statucie,
  3. ukończenia studiów - za wyjątkiem pkt 2.

Rozdział IV
Władze Koła

 1. Władzami Koła są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd Koła,
 2. Walne Zebranie Członków Koła:
  1. jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich uchwał i decyzji go dotyczących,
  2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane i prowadzone przez przewodniczącego Koła. Głosowanie jest jawne, każdy członek ma jeden głos.
 3. Zarząd Koła stanowią:
  1. przewodniczący,
  2. sekretarz,
  3. skarbnik,
 4. Do zadań Zarządu należą:
  1. kierowanie działalnością Koła,
  2. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
  3. ustalanie planu pracy i budżetu koła,
  4. prowadzenie rachunkowości Koła,
  5. prowadzenie ewidencji członków Koła,
  6. utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie Uczelni,
  7. zwołanie Walnego Zebrania na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Koła.
 5. Zarząd może być zawieszony jedynie przez Walne Zebranie w obecności co najmniej 3/4 członków Koła, kwalifikowaną większością głosów (2/3).
 6. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania kończącego kadencję.
 7. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających członkowi Zarządu pełnienie określonej funkcji, zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które wybierze członka Koła na określone stanowisko w Zarządzie.

Rozdział V
Opiekun Koła

 1. Opiekuna/ów Koła mianują władze Instytutu Humanistycznego PWSZ w Sandomierzu a zatwierdza Rektor PWSZ w Sandomierzu.
 2. Opiekun występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni.
 3. Opiekun jest także doradcą naukowym Koła.

Rozdział VI
Majątek Koła

 1. Działalność Koła finansowana jest przez PWSZ w Sandomierzu, a także z darowizn i dotacji
 2. W przypadku rozwiązania Koła jego majątek przechodzi na własność PWSZ w Sandomierzu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 1. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie i zatwierdzenia przez Władze Uczelni.
 2. Zmian Statutu dokonuje Walne Zebranie członków Koła w obecności co najmniej 50% obecnych na zebraniu. Wprowadzone zmiany wymagają zatwierdzenia przez Władze Instytutu Humanistycznego PWSZ w Sandomierzu.
 3. Rozwiązanie Koła może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, w obecności 3/4 członków Koła, kwalifikowaną większością głosów.
 4. Zarząd składa Władzom Instytutu Humanistycznego PWSZ w Sandomierzu coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
 5. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 10.05.2013.

Opiekunem koła jest dr Łukasz Furtak starszy wykładowca Instytutu Humanistycznego PWSZ Sandomierz

Odsłony: 1277

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła