bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 20 Listopad 2017 Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

Oligofrenopedagogika

Opublikowano: niedziela, 13, December 2015

 

 

Studia podyplomowe
„Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z nienełnosnrawnościa intelektualna"

 

Adresaci:

Studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną" adresowane są do:

  • nauczycieli  posiadających  przygotowanie  pedagogiczne,  a nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie;
  • absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Uwaga:

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Cel studiów:

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii (w tym psychologii klinicznej i psychopatologii) oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Dydaktyka specjalna obejmuje przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności oraz do poszczególnych etapów edukacyjnych.

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz konfrontowanie nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją 2 modułu.

Organizacja studiów:

  • Forma studiów: studia niestacjonarne
  • Liczba semestrów: 2
  • Liczba godzin: 370 (w tym: 250 godzin wykłady i ćwiczenia + 120 godzin praktyka)

Program studiów:

Program studiów podyplomowych „Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną" realizuje wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Lp. NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZALICZENIA LICZBA GODZIN
RAZEM wykłady ćwiczenia

MODUŁ I
PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE

1 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii E 20 20  
2 Pedagogika specjalna E 25 10 15
3 Diagnoza psychopedagogiczna ZO 15   15
4 Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnego wspomagania osób niepełnosprawnych ZO 15   15
5 Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych ZO 5 5  
6 Społeczno-psychologiczna charakterystyka dziecka niepełnosprawnego intelektualnie ZO 15 5 10
7 Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ZO 10   10
8 Psychopedagogika rodziny dziecka niepełnosprawnego ZO 10 10  
9 Edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ZO 25 10 15
RAZEM   140 60 80
MODUŁ II
DYDAKTYKA SPEGALNA
1 Dydaktyka specjalna E 15 15  
2 Metodyka nauczania początkowego w szkolespecjalnej ZO 15   15
  Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych        
3 intelektualnie w stopniu lekkim (na kolejnych etapach edukacyjnych) ZO 20   20
  Metodyka pracy z osobami z głębszą        
4 niepełnosprawnością intelektualną (na kolejnych etapach edukacyjnych) ZO 15   15
5 Metodyka pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną ZO 15   15
6 Kształcenie integracyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ZO 10   10
7 Wybrane metody arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ZO 10   10
8 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną ZO 10   10
RAZEM   110 15 95
MODUŁ III
PRAKTYKA
1 Praktyka   120    
  RAZEM   370 75 175

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe - druk do pobrania pod adresem: http://ujk.edu.pl ;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • Kserokopia dowodu osobistego

Opłaty:

Opłata rekrutacyjna - 80 PLN;
Opłata za studia - 2600 PLN (możliwość wniesienia opłaty w 2 ratach); Opłata za świadectwo ukończenia studiów - 30 PLN

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Schinzla 13a, pokój 105, tel 15 644 60 06 (wew. 105).

Odsłony: 5148

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła