bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 27 Lipiec 2017 Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Aureliusz

Administrowanie Sieciami Komputerowymi

Kategoria: Studia podyplomowe Opublikowano: wtorek, 19, July 2016 Karol Osowski

 

Studia podyplomowe
"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

 

Cel studiów:

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego administrowania sieciami komputerowymi.

W ramach studiów prowadzone zajęcia obejmą zagadnienia teoretyczne dotyczące architektury, technologii i bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz dadzą praktyczne umiejętności w zakresie administrowania sieciami opartymi na systemach operacyjnych takich jak Windows Server, Linux oraz zarządzanie usługami dostępnymi
w tych sieciach (serwer wymiany plików, www, ftp,  zarządzanie użytkownikami i inne).

Podstawa prawna regulująca działalność studiów i kwalifikacje absolwenta:

Studia realizowane są zgodnie z programem zalecanym przez CISCO zakładającym realizację następujących zagadnień, których opanowanie jest konieczne do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu CCNA.

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520).

Adresaci:

Studia są adresowane do osób, które przygotowują się do samodzielnego administrowania sieciami komputerowymi oraz tych, które pełnią już funkcję administratora sieci komputerowych, a chcą poszerzyć swoją wiedzę o aktualne rozwiązania w zakresie budowy,  działania i eksploatacji sieci komputerowych zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.

Od słuchaczy wymagana jest podstawowa wiedza informatyczna oraz praktyczne doświadczenie w pracy z komputerem. Wskazana jest także  umiejętność podstaw programowania oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej w tym języku.

 

Organizacja studiów:

Forma studiów: studia niestacjonarne

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 250

Formy zajęć: wykłady, zajęcia praktyczne, laboratoria w specjalistycznej pracowni,

Program studiów:

L.p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS
1. Budowa i działanie sieci komputerowych W 25 6
2. Konfiguracja urządzeń sieciowych W 5 4
3. Budowa i działanie sieci bezprzewodowych W 15 4
4. Protokoły i podstawowe aplikacje sieciowe W 15 4
5 Sieciowe systemy operacyjne W 10 4
6.

Bezpieczeństwo w sieciach

komputerowych

W 15 6
7. Podstawy baz danych

W

L

10

15

6
8 Podstawy projektowania witryn internetowych

W

L

10

15

5
9

Administrowanie

systemami Windows Server

L 45 6
10

Administrowanie

systemami Linux

L 30 6
11 Elementy programowania L 15 4
12. Projektowanie sieci komputerowych L 15 3
13.

Administrowanie

serwerami baz danych

L 10 2
14. Praktyka      
  Razem   250 60

 

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, druk do pobrania pod adresem: http://ujk.edu.pl 
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.W uzasadnionych przypadkach kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
  3. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  4. pokwitowanie wniesionej opłaty rekrutacyjnej właściwe konto Uczelni.    

    Na blankiecie przelewu należy wpisać nazwę kierunku studiów podyplom
                                                                                     
                                                                                                                  Opłaty:

-        opłata rekrutacyjna – 80 zł

-        opłata za studia – 3800 zł  (1900 zł za semestr), istnieje możliwość opłat w 4 ratach

-        opłata za świadectwo ukończenia studiów – 30 zł

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Schinzla 13a, pokój 105, tel 15 644 60 06 (wew. 105).

Odsłony: 846

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła