bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 20 Listopad 2017 Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

Zdrowie Publiczne

Kategoria: Oferta Opublikowano: środa, 20, July 2016 Karol Osowski

Zdrowie Publiczne*

Program kształcenia na kierunku zdrowie publiczne o profilu praktycznym  ma za cel wszechstronne kształcenie studentów i  wnoszenie wkładu w integralny system rozwoju intelektualnego regionu. Międzyobszarowe umiejscowienie kierunku zdrowie publiczne pozwala na przygotowanie profesjonalnej kadry zdrowia publicznego. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią inicjowanie, planowanie, wdrażanie oraz ewaluację działań we wszystkich obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w celu poprawy stanu zdrowia populacji oraz zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

Student w toku studiów nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • wszelkich w działań dotyczących zdrowia publicznego,
 • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji,
 • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych
  i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi,
 • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno – epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarno – epidemiologicznego,
 • tworzenia programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej,
 • koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • analizowania i gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Na kierunku zdrowie publiczne studiować mogą osoby pragnące otrzymać tytuł zawodowy licencjata. Są to studia o profilu praktycznym, trwające 3 lata, tj. 6 semestrów. Program studiów obejmuje moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, w tym 3- miesięczne praktyki zawodowe.

Praktyki stanowią integralną i niezwykle istotną część procesu kształcenia. Ich zadaniem jest stworzenie warunków do pogłębiania wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z rzeczywistością zawodową, a ponadto stwarzają warunki do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Student dzięki wiedzy teoretycznej, praktycznej oraz idei publicznej odpowiedzialności może się swobodnie poruszać w obszarze sektora zdrowia publicznego. Jest komunikatywny, potrafi zjednywać ludzi i przekazywać wzorce zdrowego stylu życia. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk medycznych, społecznych i ekonomicznych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka, w tym :

 • administracji rządowej (na poziomie centralnym oraz wojewódzkim) oraz samorządowej – Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego,
 • Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej,
 • Domach Opieki Społecznej,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach,
 • branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych, na stanowiskach przedstawicieli medycznych,
 • mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna),
 • zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE, szczególnie dla osób znających języki obce oraz zagadnienia polityki zdrowotnej Unii Europejskiej,
 • sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ryzykiem.

*wniosek złożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Odsłony: 1264

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła