bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 22 Listopad 2017 Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

Zdrowie Publiczne

Kategoria: Oferta Opublikowano: środa, 20, July 2016 Karol Osowski

Zdrowie Publiczne*

Program kształcenia na kierunku zdrowie publiczne o profilu praktycznym  ma za cel wszechstronne kształcenie studentów i  wnoszenie wkładu w integralny system rozwoju intelektualnego regionu. Międzyobszarowe umiejscowienie kierunku zdrowie publiczne pozwala na przygotowanie profesjonalnej kadry zdrowia publicznego. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią inicjowanie, planowanie, wdrażanie oraz ewaluację działań we wszystkich obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w celu poprawy stanu zdrowia populacji oraz zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

Student w toku studiów nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • wszelkich w działań dotyczących zdrowia publicznego,
 • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji,
 • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych
  i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi,
 • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno – epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarno – epidemiologicznego,
 • tworzenia programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej,
 • koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • analizowania i gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Na kierunku zdrowie publiczne studiować mogą osoby pragnące otrzymać tytuł zawodowy licencjata. Są to studia o profilu praktycznym, trwające 3 lata, tj. 6 semestrów. Program studiów obejmuje moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, w tym 3- miesięczne praktyki zawodowe.

Praktyki stanowią integralną i niezwykle istotną część procesu kształcenia. Ich zadaniem jest stworzenie warunków do pogłębiania wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z rzeczywistością zawodową, a ponadto stwarzają warunki do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Student dzięki wiedzy teoretycznej, praktycznej oraz idei publicznej odpowiedzialności może się swobodnie poruszać w obszarze sektora zdrowia publicznego. Jest komunikatywny, potrafi zjednywać ludzi i przekazywać wzorce zdrowego stylu życia. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk medycznych, społecznych i ekonomicznych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka, w tym :

 • administracji rządowej (na poziomie centralnym oraz wojewódzkim) oraz samorządowej – Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego,
 • Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej,
 • Domach Opieki Społecznej,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach,
 • branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych, na stanowiskach przedstawicieli medycznych,
 • mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna),
 • zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE, szczególnie dla osób znających języki obce oraz zagadnienia polityki zdrowotnej Unii Europejskiej,
 • sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ryzykiem.

*wniosek złożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

e-Administracja

Kategoria: Oferta Opublikowano: środa, 20, July 2016 Karol Osowski

e-Administracja

  

Absolwent kierunku e – Administracja będzie wykształconym, profesjonalnym e – urzędnikiem posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do pracy w administracji publicznej i w organizacjach pozarządowych.

Osiągnie on kierunkowe efekty kształcenia z zakresu nauk społecznych oraz ścisłych. Wyróżniał się będzie znajomością prawa z zakresu administracji i procedury administracyjnej przy jednoczesnym zrozumieniu zależności z innymi dziedzinami,  np.:  ekonomia, finanse,  zarządzanie i matematyka. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej, będzie potrafił  w znacznym stopniu usprawnić organizację, modernizację i optymalizację administracyjnych procesów oraz wpływać na ich efektywność.

Celem kształcenia na kierunku e – Administracja jest wykształcenie pracownika, który będzie mógł podjąć zatrudnienie w: administracji biznesowej, firmach doradczych i konsultingowych, fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach życia społecznego i politycznego, bankach, sądach oraz w służbie cywilnej. Zdobyte kompetencje umożliwią szanse rozwoju zawodowego na stanowiskach kierowniczych i zarządczych.

Absolwent e – Administracji będzie otwarty na podejmowanie wyzwań, które wynikają ze stale zmieniających się preferencji na rynku pracy. Będzie również zdolny do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto będzie mógł również uczestniczyć w procesie pogłębiania zdobytych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych elementach procesu kształcenia ustawicznego oraz podnosić kwalifikacje poprzez studia drugiego stopnia i studia podyplomowe.

Na kierunku e – Administracja studiować mogą osoby pragnące otrzymać tytuł zawodowy licencjata. Są to studia o profilu praktycznym, trwające 3 lata, tj. 6 semestrów. Program studiów dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, w tym 3 - miesięczne praktyki zawodowe.  Praktyki studenckie stanowią integralną i niezwykle istotną część procesu kształcenia. Ich zadaniem jest stworzenie warunków do pogłębiania wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z rzeczywistością zawodową. Celem praktyk jest przede wszystkim praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Ponadto studenci mają do wyboru dwie specjalności:

 • FINANSE I GOSPODARKA,
 • ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA.

e – Administracja publiczna w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju i obecnie stanowi uzupełnienie klasycznych instrumentów funkcjonowania organów administracyjnych. Stąd też niezbędne są zmiany instytucji prawnych uwzględniające aktualne potrzeby zarówno obywateli jak i administracji.

Fundamentem e – Administracji jest nie tylko infrastruktura teleinformatyczna, ale przede wszystkim wiedza i umiejętności urzędników pracujących w instytucjach publicznych.

Przeobrażenia współczesnych społeczeństw doprowadziły do powstania społeczeństwa informacyjnego, dla którego tradycyjne metody administrowania przestają być dostatecznie efektywne. Nowoczesna administracja publiczna, aby zdobyć społeczną akceptację, musi podwyższyć kulturę informatyczną, rozbudować infrastrukturę, zmienić strukturę organizacyjną oraz podwyższyć kwalifikacje pracowników. Dopiero takie zmiany pozwolą na skuteczną obsługę interesantów. Rozwój społeczeństwa informacyjnego pociąga rozwój elektronicznej administracji, oferującej szeroką ofertę usług publicznych. Elektroniczny urząd ma być wizytówką nowoczesnego państwa i można go traktować jako nową postać organizacyjną współczesnej administracji.

Najważniejszymi aspektami e – Administracji są współpraca jednostek administracji publicznej na każdym szczeblu organizacyjnym oraz kompleksowe połączenie wszelkich zasobów informatycznych podmiotów publicznych w celu zapewnienia skuteczności procesów równoległego przetwarzania informacji. Wymaga to potrzeby przeobrażenia kadr, zdolnych wykonywać nowe, bardziej złożone zadania. Właśnie ta modernizacja administracji wiąże się podniesieniem kwalifikacji urzędników tym samym odpowiednia wiedza, doświadczenie oraz umiejętności.

e – Administracja publiczna w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju i obecnie stanowi uzupełnienie klasycznych instrumentów funkcjonowania organów administracyjnych. Stąd też niezbędne są zmiany instytucji prawnych uwzględniające aktualne potrzeby zarówno obywateli jak i administracji.

 

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła